Terma dan Syarat

Perkhidmatan ini mempunyai terma dan syarat “syarat” yang telah di tetapkan oleh pihak MyDFZ selaku pemilik kepada perkhidmatan dan platform digital ini. Kami menganggap, apabila anda menggunakan platform digital dan menggunakan perkhidmatan kami, bermakna anda telah memahami terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MyDFZ. Untuk lebih diyakini, sila baca terma dan syarat yang kami tetapkan.

“Anda” adalah merujuk kepada pengguna yang bersetuju terlibat atau menggunakan platform digital ini mengikut terma dan syarat, wakil pengguna dan mana-mana entiti yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan yang kami sediakan. Sebarang rujukan yang dibuat dalam terma dan syarat platform digital ini iaitu “MyDFZ” akan dianggap telah dibuat kepada DFZ Agency Sdn Bhd, (Anak-anak syarikatnya, pengganti, pemegang serah hak, dan sekutu, serta mana-mana syarikat yang mengawal MyDFZ, secara langsung atau tidak langsung, dan mana-mana syarikat subsidiari lain yang mengawal syarikat itu.

Platform digital dan perkhidmatan yang diterangkan di laman web ini, berkemungkinan tidak boleh beroperasi atau digunapakai di beberapa kawasan Malaysia dan anda mungkin antara yang tidak layak untuk menggunakan perkhidmatan kami. Kami berhak menentukan kelayakan. Dengan mengakses atau menggunakan platform digital kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan dan menerima dasar privasi kami. Dasar privasi ini merangkumi maklumat penting mengenai penggunaan maklumat dalam menentukan hak dan pemilihan anda. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat kami, jangan mengakses atau menggunakan platform digital ini atau mengakses apa-apa maklumat yang terkandung di sini.

Pihak MyDFZ berhak, mengikut budi bicara, untuk memodifikasi terma dan syarat ini dari masa ke semasa, pengubahsuaian ini akan berkuatkuasa apabila ianya dikemukan pengubahsuaian ke laman web kami, dan akan diguna pakai untuk sebab-sebab tindakan yang timbul selepas tarikh kuat kuasa perubahan berlaku. Anda harus terus menyemak platform digital ini untuk mengetahui sebarang perubahan. Penggunaan berterusan platform digital kami atau perkhidmatan lain berikutan pengumuman perubahan kepada terma dan syarat ini, bermakna bahawa anda menerima perubahan tersebut. Dengan mengakses atau menggunakan platform digital kami, anda mengesahkan bahawa: – anda telah bersetuju mengikat kontrak dengan kami; dan – anda berumur lebih dari 18 tahun, kerana perkhidmatan ini tidak dimaksudkan untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Jika ia menjadi perhatian kami melalui cara yang boleh dipercayai bahawa pengguna berdaftar adalah kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, kami akan membatalkan perkhidmatan atau akses kepada perkhidmatan. Sekiranya anda menggunakan perkhidmatan bagi pihak syarikat (atau mana-mana entiti undang-undang selain daripada menggunakannya secara peribadi), anda menyatakan bahawa anda diberi kuasa untuk membuat perjanjian bagi pihak entiti undang-undang itu, dan walau bagaimanapun anda akan terikat secara individu oleh terma dan syarat ini walaupun jika anda mempunyai perjanjian yang berasingan dengan syarikat itu.

Untuk menggunakan platform digital ini, anda mesti mempunyai akses ke rangkaian wayarles atau talian internet, dan anda bersetuju untuk membayar semua yuran yang berkaitan dengan akses tersebut dan tidaklah ianya bergantung kepada pihak kami. Anda juga bersetuju untuk membayar semua yuran (jika ada) yang dikenakan berkaitan dengan perkhidmatan yang telah ditetapkan. Anda bersetuju untuk mematuhi, dan lesen anda untuk menggunakan “Apl” itu dikondisikan kepada pihak ketiga (jika ada).

Tajuk dan kapsyen yang digunakan dalam terma dan syarat platform digital ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan makna atau tafsiran terma dan syarat perkhidmatan ini. Jangan bergantung pada Laman Web untuk keputusan kewangan Anda. Kandungan di laman web MyDFZ, aplikasinya dan lain-lain adalah untuk tujuan kemudahan dan maklumat sahaja. Tiada apa-apa jua di dalamnya yang harus ditafsirkan sebagai nasihat cukai, undang-undang, pelaburan, atau nasihat perakaunan. Pengeposan mana-mana prospektus atau apa-apa maklumat lain bukan merupakan cadangan atau pendapat bagi anda untuk membeli atau menjual apa-apa produk atau mengambil bahagian dalam apa-apa transaksi.

Waranti dan Penafian

Perkhidmatan ini disediakan oleh kami supaya dapat menggunakan tahap kemahiran dan penjagaan yang munasabah secara komersil dan kami berharap anda akan menikmati menggunakannya. Tetapi ada perkara-perkara tertentu yang kami tidak janji mengenai Perkhidmatan kami.

Selain daripada yang dinyatakan secara terperinci dalam istilah atau terma dan syarat tambahan ini, MyDFZ atau pembekal perkhidmatan tidak membuat sebarang janji khusus mengenai perkhidmatan yang disediakan. Sebagai contoh, kami tidak membuat apa-apa komitmen mengenai kandungan dalam perkhidmatan, fungsi tertentu perkhidmatan, atau kebolehpercayaan, ketersediaan, atau keupayaan untuk memenuhi keperluan anda. Kami menyediakan Perkhidmatan “seperti”:

MyDFZ akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan perkhidmatan yang berasal secara eksklusif dari www.mydfz.com.my

MyDFZ tidak menjamin atau mewakili akses ke keseluruhan atau sebahagian dari laman web ini, bahan, maklumat dan / atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan diberikan tanpa gangguan.

LAMAN WEB DAN MOBILE WEB

Maklumat yang disediakan oleh MyDFZ tidak boleh dianggap sebagai nasihat insurans. MyDFZ tidak bertanggungjawab ke atas sebarang maklumat yang tidak tepat, hilang atau tidak difahami dan tidak menjamin tentang kualiti dan ketepatan kandungan. Apa-apa kesimpulan dan keputusan pembelian insurans seperti amaun, had dan potongan liputan adalah sepenuhnya dan semata-mata tanggungjawab pihak yang diinsuranskan. MyDFZ boleh mengikut budi bicara mutlaknya mengubah kandungan dan maklumat platform digital kami dari masa ke semasa. Pada masa tuntutan, perlindungan akan ditentukan mengikut terma dan syarat dasar insurans dan bukannya dari platform digital ini. Oleh itu, anda digalakkan untuk melihat / memuat spesimen dokumentasi dasar anda sebelum membuat apa-apa keputusan pembelian.


LESEN PERMOHONAN

Tertakluk kepada terma dan dasar kami (termasuk dasar yang disediakan kepada anda dalam perkhidmatan dari kami), kami memberi anda kebenaran terhad, tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif dan boleh dibatalkan untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan kami, dengan syarat:

1 Anda tidak akan menyalin, mengedar atau mengubah mana-mana bahagian perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.

2 Anda tidak akan menghantar iklan, spam, surat berantai, dan sebagainya yang tidak diminta atau tidak dibenarkan;

3 Anda tidak akan menghantar sebarang kandungan yang mengandungi virus perisian, atau kod komputer, fail atau program berbahaya lain;

4 Anda tidak akan mengganggu pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan dan;

 5 Anda mematuhi syarat ini. Menggunakan Perkhidmatan kami tidak memberikan anda pemilikan mana-mana hak harta intelek dalam Perkhidmatan kami atau Kandungan yang anda akses (selain Kandungan Pengguna Anda), yang akan kekal bersama kami dan pemberi lesen masing-masing.

SUMBER PERISIAN SOFWARE

Kod perisian tertentu yang dimasukkan ke platform digital kami atau sebaliknya dengan perkhidmatan boleh dilesenkan oleh pihak ketiga di bawah lesen perisian “sumber terbuka” atau “sumber awam” (secara kolektif, “Perisian Sumber Terbuka”). Walau apa pun yang bertentangan dengan terma dan syarat ini, perisian sumber terbuka tidak dilesenkan di bawah terma dan syarat ini dan sebaliknya secara berlesen mengikut terma dan syarat lesen perisian sumber terbuka masing-masing. Anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat perjanjian lesen perisian sumber terbuka tersebut.

HAK MyDFZ

Hak, tajuk, dan kepentingan dalam platform digital ini dan ke atas perkhidmatan termasuk Hak Harta Intelektual seluruh dunia di dalamnya, dan akan kekal sebagai harta eksklusif MyDFZ dan pemberi lesen yang berkenaan. Kami mempunyai hak yang tidak diberikan secara nyata dan kami mempunyai hak kepada perkhidmatan ini.

MAKLUMAT AKAUN

Untuk mengakses perkhidmatan kami, anda hanya perlu melayari laman web kami. Anda dengan ini mewakili dan menjamin bahawa maklumat yang anda berikan kepada MyDFZ semasa pendaftaran (termasuk maklumat yang disediakan melalui akaun Facebook anda, seperti yang berkenaan, atau Akaun Berkaitan pihak ketiga yang lain seperti yang ditakrifkan di bawah), dan pada masa lain, akan benar, tepat, semasa dan lengkap. “Maklumat Akaun” anda juga termasuk apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami semasa permohonan insurans atau proses tuntutan. Anda juga mewakili dan menjamin bahawa anda akan memastikan bahawa maklumat ini disimpan dengan tepat dan terkini sepanjang masa.

PRIVASI DAN KATA LALUAN

MyDFZ akan melindungi privasi maklumat anda. Sila semak Dasar privasi MyDFZ, kerana ia mengandungi maklumat penting yang berkaitan dengan penggunaan Platform digital dan perkhidmatan kami.

Sesetengah bahagian tapak dan produk dilindungi dan memerlukan kod pengenalan pengguna (“ID Pengguna”) dan pin / kata laluan untuk akses, dan ianya tidak bagi mereka yang hanya melayari lamen web kami. Akses tanpa kebenaran atau penggunaan bahagian-bahagian di laman web ini adalah dilarang. Anda bersetuju bahawa anda akan memberitahu MyDFZ dengan serta-merta jika anda percaya bahawa pihak ketiga telah memperoleh ID Pengguna atau kata laluan anda jika ada, atau jika anda percaya bahawa sebarang akses atau penggunaan yang tidak sah mungkin berlaku atau telah terjadi dengan menghubungi pasukan bantuan kami. Untuk perlindungan anda, jika MyDFZ percaya bahawa sebarang akses yang tidak dibenarkan mungkin berlaku atau telah terjadi, MyDFZ boleh menamatkan akses tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda. Anda juga bersetuju bahawa MyDFZ dibenarkan untuk bertindak atas apa-apa arahan yang diterima menggunakan ID Pengguna dan kata laluan anda dan untuk mempertimbangkan arahan seperti yang dibenarkan oleh anda.

LINK AKAUN DAN LINK RANGKAIAN SOSIAL

MyDFZ dibolehkan, waktu ini atau pada masa akan datang, memautkan akaun anda pada perkhidmatan kami dan kepada perkhidmatan pihak ketiga, seperti laman rangkaian sosial (“Akaun Berkaitan”). Jika anda memautkan akaun anda pada perkhidmatan ke Akaun yang Dihubungkan, anda membenarkan MyDFZ untuk menyimpan dan menggunakan kelayakan akses anda untuk mengakses akaun berkaitan anda, sebagai ejen anda dinilai untuk mengintegrasikan pengalaman anda dengan perkhidmatan dan kandungan yang ditetapkan, maklumat dan ciri yang tersedia melalui Akaun berkaitan tersebut. Ini mungkin termasuk mengimport kenalan, keutamaan, minat atau “menyokong” Akaun yang berkaitan, dan / atau menolak kemas kini mengenai penggunaan perkhidmatan anda ke Akaun berkaitan anda. Memaut, mengakses atau menggunakan perkhidmatan pihak ketiga menerusi Perkhidmatan dengan cara ini mungkin tertakluk kepada syarat tambahan yang ditetapkan oleh pihak ketiga yang berkenaan, dan merupakan tanggungjawab anda untuk mematuhi terma dan syarat pihak ketiga tersebut.

SEBUT HARGA INSURAN DAN TAHAP PERLINDUNGAN

Semua sebut harga yang dihasilkan oleh MyDFZ adalah berdasarkan maklumat yang anda berikan dan bukan kontrak, pengikat, atau perjanjian untuk memperluaskan perlindungan insurans. Sebarang keterangan liputan yang disediakan di laman web kami adalah keterangan umum tentang perlindungan yang tersedia dan bukan penyata kontrak. Untuk mendapatkan perlindungan, anda mesti mengemukakan permohonan kepada MyDFZ sama ada di laman web MyDFZ, aplikasi mudah alih atau sebaliknya. Semua permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan kelayakkan. Perlindungan dan penetapan mungkin berbeza mengikut negeri atau daerah; dan had perlindungan minimum tambahan yang boleh didapati di negari anda.

Mengikut Perenggan 5 Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, jika anda memohon insurans yang ditawarkan pada MyDFZ, berhati-hati untuk tidak membuat salah gambaran dalam menjawab soalan-soalan dalam aliran pembelian kami. Anda mesti menjawab semua soalan dengan lengkap dan tepat. Kegagalan untuk mengambil perhatian yang sewajarnya dalam menjawab soalan boleh menyebabkan ianya dapat membatalkan kontrak insurans, penolakan atau pengurangan tuntutan anda, perubahan istilah atau penamatan kontrak insurans anda. Kewajipan pendedahan di atas akan diteruskan sehingga masa kontrak insurans anda dimasukan, diubahsuaikan dengan kami. Di samping menjawab soalan-soalan dalam aliran pembelian MyDFZ, anda dikehendaki untuk mendedahkan apa-apa perkara lain yang anda tahu relevan dengan keputusan kami dalam menerima risiko dan menentukan kadar, dan syarat-syarat yang akan digunakan. Anda juga mempunyai kewajipan untuk memberitahu kami dengan segera jika mempunyai apa-apa kesulitan, selepas kontrak insurans anda diproses, diubah atau diperbaharui dengan kami sebarang maklumat yang diberikan adalah tidak tepat atau telah berubah, ianya adalah tanggungjawab anda.

PENYERAHAN TUNTUTAN

Jika anda memilih untuk melaporkan tuntutan insurans, maklumat yang anda serahkan mengenai polisi insurans dan kerugian anda adalah tertakluk kepada semakan dan pengesahan. MyDFZ berhak untuk meminta maklumat tambahan sebelum mengemukakan tuntutan kepada penanggung jaminan / syarikat insurans. Wakil tuntutan daripada penanggung jamin insurans / syarikat mungkin berkomunikasi dengan anda mengenai tuntutan anda. Semua peruntukan dasar yang terkandung dalam polisi anda masih dalam tempoh tuntutan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perlindungan yang diberikan oleh polisi anda, sila lawati laman web sokongan MyDFZ (link support page daripada developer).

PEMBAHARUAN DAN REFUND POLISI

Apabila kami memproses permohonan insurans anda, anda akan ditanya soalan tertentu yang berkaitan dengan keadaan anda. Kami boleh meminta maklumat tambahan untuk menawarkan harga yang kompetitif sesuai dengan keadaan dan keperluan anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kadar yang ditawarkan adalah tertakluk kepada perubahan yang dicadangkan atau dikenakan oleh syarikat insurans yang menaja polisi insurans anda. Oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas perubahan-perubahan yang mungkin berlaku dari masa ke semasa. Kadar yang kami tawarkan kepada anda disifatkan paling terkini semasa permohonan anda. Sebarang perubahan akan diberikan kepada anda tanpa batasan.

Semua bayaran untuk premium dan cukai jalan dicetak tidak boleh dikembalikan.

Dengan menerima sebut harga ini, anda telah memahami dan menerima terma dan syarat.

Nota: Selaras dengan Akta Insurans 1996 (Bahagian XII, Seksyen 141 Anggapan Risiko, Subseksyen 4) semua premium bayaran balik hendaklah membayar terus kepada pemegang polisi.

KANDUNGAN PENGGUNA AM

Perkhidmatan ini mungkin meminta supaya anda menghantar kandungan seperti teks, foto, kandungan audiovisual dan kandungan media lain (“Kandungan Pengguna”). Dengan membenarkan kandungan pengguna kepada MyDFZ, anda memberikan MyDFZ lesen dan hak untuk menggunakan kandungan tersebut tanpa sebarang syarat.

HAK LESEN DARIPADA ANDA KEPADA MyDFZ

Dengan memuat naik Kandungan dan informasi, anda memberikan MyDFZ hak dan lesen untuk memaparkan, melaksanakan dan mengedarkan kandungan anda dan mengubah suai (untuk tujuan teknikal), dan mengeluarkan kandungan tersebut untuk membolehkan MYDFZ mengendalikan hak kandungan tersebut. Anda bersetuju bahawa hak dan lesen ini adalah royalti yang bebas, di seluruh dunia, dan tidak boleh ditarik balik dan termasuk hak untuk MyDFZ untuk menjadikan Kandungan tersebut tersedia dan lulus hak-hak ini bersama dengan orang lain yang mempunyai hubungan kontrak MyDFZ yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh MyDFZ, semata-mata untuk tujuan menyediakan perkhidmatan tersebut, dan sebaliknya membenarkan akses kepada atau mendedahkan Kandungan anda kepada pihak ketiga jika MyDFZ menentukan akses tersebut diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undangnya.

POLISI IDEAS SUBMITTED

Apabila anda menyerahkan apa-apa idea, cadangan, dokumen dan / atau cadangan yang berkaitan dengan perkhidmatan (atau produk atau perkhidmatan lain) ke MyDFZ menerusi “Hubungi Kami,” Forum Pengguna atau Sokongan antara muka atau melalui mana-mana saluran atau mekanisme lain (secara kolektif, “Sumbangan “), anda mengakui dan bersetuju bahawa:

1 Sumbangan Anda tidak mengandungi informasi rahsia atau proprietary;

2 MyDFZ tidak mempunyai kewajiban sulit, nyata atau tersirat, berkenaan dengan sumbangan;

3 MyDFZ berhak untuk menggunakan atau mendedahkan (atau memilih untuk tidak menggunakan atau mendedahkan) Sumbangan tersebut untuk tujuan apa pun, dengan apa-apa cara sekalipun;

4 MyDFZ mungkin mempunyai sesuatu yang serupa dengan sumbangan yang sedang dipertimbangkan atau dalam pembangunan;

5 Sumbangan anda secara automatik menjadi milik MyDFZ tanpa kewajiban MyDFZ kepada anda;

6 Anda tidak berhak menerima apa-apa sebarang kredit, pampasan atau pembayaran apa-apa jenis daripada MyDFZ dalam apa jua keadaan.

PENGGUNAAN UNAUTHORIZED

Jangan salah guna perkhidmatan dan platform digital kami. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan perkhidmatan dan platform digital atau mana-mana aspek atau ciri untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dengan apa cara yang mungkin merosakkan, atau merendahkan pihak lain. Tanpa mengehadkan hukuman prosiding, anda bersetuju bahawa anda tidak akan, melakukan atau cuba:

1 Ulasan dan mematuhi terma dan syarat dasar privasi ini;

2 Mematuhi semua undang-undang yang terpakai, termasuk, tanpa batasan, undang-undang privasi, undang-undang harta intelek, undang-undang kawalan eksport, undang-undang cukai, dan keperluan kawal selia;

3 Memberi maklumat yang tepat kepada kami dan kemas kini seperti yang diperlukan; dan;

4 Bertindak dengan jujur dan dengan niat baik.

Dengan menggunakan perkhidmatan dan platform digital ini, anda bersetuju untuk TIDAK:

1 Buat akaun untuk sesiapa sahaja selain orang asli (melainkan jika anda adalah syarikat, organisasi, entiti undang-undang atau jenama dan mewakili syarikat, organisasi, entiti undang-undang atau jenama).

2 Menipu, tangkapan, membuli, menyerang, mengancam, mengganggu, menyalahgunakan, menakut-nakutkan, merosakkan hak orang lain atau melibatkan diri dalam sebarang tingkah laku pemangsa yang lain, termasuk menghantar komunikasi yang tidak diingini kepada orang lain atau melibatkan diri dalam sebarang tingkah laku pemangsa yang lain, atau menghasut orang lain melakukan perbuatan ganas.

3 Menggunakan atau cuba menggunakan akaun orang lain atau membuat identiti palsu;

4 Pendua, lesen, sublesen, menyiarkan, menghantar, mengedar, melaksanakan, memaparkan, menjual, menjenamakan semula, atau memindahkan maklumat yang ditemui di dalam perkhidmatan dan platform digital ini, kecuali yang dibenarkan dalam terma dan syarat ini, atau yang diberikuasa oleh kami secara nyata;

5 Mengaturkan dan menyusun semula, membongkarkan, mentafsirkan atau sebaliknya cuba untuk mendapatkan sumber hak dan kod bagi mana-mana harta intelek asas yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan DNA platform digital ini, atau mana-mana bahagiannya;

6 Menggunakan atau menyalin maklumat, kandungan atau apa-apa data yang anda lihat atau dapatkan dari perkhidmatan dan platform digital ini untuk menyediakan apa-apa perkhidmatan yang kompetitif, mengikut budi bicara kami sendiri, dan arahan dari pihak atasan MyDFZ;

7 Menyesuaikan, mengubah suai atau mencipta karya derivatif berdasarkan perkhidmatan dan platform digital ini atau teknologi yang mendasari perkhidmatan ini, secara keseluruhan atau sebahagian;

8 Sewa, pajakan, pinjaman, perdagangan, menjual / menjual semula apa-apa maklumat dalam perkhidmatan dan platform digital ini, secara keseluruhan atau sebahagian;

9 Menggunakan sistem komunikasi yang disediakan oleh perkhidmatan dan platform digital ini untuk sebarang tujuan sosial atau komersial;

10 menjual, menaja, atau mengkreditkan mana-mana perkhidmatan atau fungsi dalam perkhidmatan dan platform digital, tanpa keizinan bertulis daripada kami;

11 Mengalihkan sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain yang terkandung di dalam atau pada Perkhidmatan (sama ada kami atau pemberi lesen kami);

12 membuang, melindungi atau sebaliknya mengelirukan sebarang bentuk iklan yang termasuk dalam perkhidmatan dan platform digital ini;

13 Mengumpul, menuai, menggunakan, menyalin, atau memindahkan apa-apa maklumat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat peribadi yang diperolehi daripada perkhidmatan dan platform digital ini (tidak termasuk Kandungan Pengguna daripada anda, dan kecuali jika pemilik maklumat tersebut telah dibenarkan dengan jelas);

14 Berkongsi maklumat pengguna atau pihak ketiga atau kandungan mereka tanpa persetujuan nyata daripada pihak pengguna;

15 Melanggar atau menggunakan jenama, logo atau tanda dagangan kami di mana-mana nama perniagaan, e-mel atau URL kecuali yang dibenarkan dengan nyata oleh kami;

16 Menggunakan atau melancarkan sistem manual atau automatik atau perisian, peranti, robot skrip, cara lain atau proses untuk mengakses, “scrape,” “crawl”, “cache”, “spider” atau mana-mana halaman web atau perkhidmatan lain yang terkandung dalam perkhidmatan dan platform digital ini , atau untuk mengakses perkhidmatan dan platform digital ini dengan cara yang menghantar lebih banyak mesej permintaan ke pelayan kami dalam tempoh masa tertentu daripada manusia yang dapat menghasilkan dengan munasabah dalam tempoh yang sama dengan menggunakan pelayar web secara konvensional;

17 Menggunakan bot atau kaedah automatik lain untuk mengakses perkhidmatan dan platform digital ini, menambah atau memuat turun kenalan, menghantar atau mengalihkan mesej, atau melakukan aktiviti serupa yang lain melalui perkhidmatan dan platform digital ini;

18 Akses, melalui cara atau proses secara automatik atau manual, perkhidmatan dan platform digital ini untuk memantau ketersediaan, prestasi atau fungsi untuk sebarang tujuan kompetitif;

19 Terlibat dalam “merangka,” “menekap,” atau sebaliknya meniru rupa atau fungsi laman web;

20 Cuba mengakses atau benar-benar mengakses perkhidmatan dan platform digital dengan cara lain selain melalui antara muka yang disediakan oleh kami. Larangan ini termasuk mengakses atau cuba mengakses perkhidmatan dan platform digital ini untuk menggunakan mana-mana perkhidmatan pihak ketiga, termasuk platform perisian-sebagai-satu-perkhidmatan yang mengagregatkan akses kepada pelbagai perkhidmatan;

21 Terlibat dalam apa-apa tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu kerja yang betul atau meletakkan beban yang tidak munasabah terhadap infrastruktur perkhidmatan dan platform digital, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menghantar komunikasi yang tidak diminta kepada pengguna lain atau kakitangan kami, cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada perkhidmatan dan platform digital, atau menghantar atau mengaktifkan virus komputer, horse Trojan, worm, bom masa atau apa-apa program perisian lain yang berbahaya atau merosakkan perkhidmatan dan platform digital ini; dan / atau

22 Menghalang atau mengganggu supaya  perkhidmatan dan platform digital ini tidak lancar atau mendapat kesan yang disebaliknya. Kesemua terma dan syarat diatas boleh dituntut oleh pihak MyDFZ jika pihak kami mendapati ianya melanggar hak dan pemilikkan kami.

NOTIS

Sehubungan dengan perkhidmatan dan platform digital ini, kami boleh menghantar pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran, dan maklumat lain kepada anda pada bila-bila masa. Anda boleh memilih dari beberapa pilihan yang telah ditetapkan.

PAUTAN PIHAK KETIGA, LAMAN WEB, DAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan dan platform digital ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga, pengiklan, perkhidmatan, tawaran istimewa, atau acara atau aktiviti lain yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh kami. Kami tidak bergabung dengan laman web tersebut, tidak mengesahkannya, tidak mempunyai kawalan ke atas laman web tersebut, dan tidak bertanggungjawab dan / atau liabiliti untuk kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web pihak ketiga. Di samping itu, kami tidak akan dan tidak boleh menghalang atau mengubah kandungan mana-mana hak pihak ketiga.

Jika anda mengakses laman web, perkhidmatan, atau kandungan pihak ketiga daripada platform digital kami, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri. Dengan menggunakan perkhidmatan dan platform digital ini, anda dengan jelas memberi hak kepada kami (dan pemilik, pekerja, ejen, ahli gabungan, dan / atau pemberi lesen) dari sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana laman web, maklumat, bahan, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga. Oleh itu, kami menggalakkan anda untuk sedar apabila anda telah meninggalkan perkhidmatan dan platform digital ini, anda perlu membaca terma dan syarat serta dasar privasi setiap laman web lain yang anda lawati.

PENDEDAHAN

Kami berhak untuk mengakses, membaca, memelihara, dan mendedahkan apa-apa maklumat yang kami percaya adalah perlu untuk:

1 Memenuhi apa-apa undang-undang, peraturan, proses undang-undang, arahan atau permintaan kerajaan yang berkenaan;

2 Menguatkuasakan terma dan syarat ini, termasuk penyiasatan kemungkinan pelanggarannya;

3 Mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani isu penipuan, keselamatan atau teknikal;

4 Bekerjasama dengan pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang;

5 Bertindak balas kepada permintaan sokongan pengguna;

6 Melindungi hak pengguna, harta benda atau keselamatan pengguna kami, atau orang awam.

PEMBATASAN LIABILITI

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Perkhidmatan tersebut Tersedia “Sebagaimana Adalah.”

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA:

1 PENGGUNAAN UNTUK PERKHIDMATAN DAN PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN APA-APA PRODUK DIATAS PALTFORM DIGITAL INI, SEMUA ADALAH RISIKO ANDA TERSENDIRI. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DAN PRODUK YANG DIJUAL DALAM “SEBAGAIMANA ADALAH” DAN “SEBAGAI TERSEDIA” ASAS. SEPENUHNYA MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MyDFZ TELAH MENYATAKAN DENGAN JELAS SEMUA JAMINAN DAN SYARAT-SYARAT YANG MELIBATKAN, SAMA ADA TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI DAN SYARAT-SYARAT YANG TERSIRAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN PELANGGARAN.

2 MyDFZ TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEATAS:

i PERKHIDMATAN MENGIKUT/MEMENUHI KEHENDAK ANDA WALAUPUN IANYA SUKAR;

ii PERKHIDMATAN AKAN BERLAKU SEBARANG KESULITAN ATAU PERMASALAHANAN KETIKA MELAYARI PLATFORM DIGITAL INI;

iii SEMUA KESILAPAN ATAU KECUAIAN SISTEM YANG BERLAKU DILUAR PENGAWASAN KAMI.

3 APA-APA BAHAN YANG DIMUAT NAIK ATAU SEBAB LAIN YANG DIPERLUKAN MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN YANG DILAKUKAN PADA PENCEGAHAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI DAN ANDA BANYAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN KOMPUTER ATAU TELEFON  ATAU PERANGKAT LAIN ATAU KEHILANGAN DATA KEPUTUSAN DARI MUAT TURUN ATAU PENGGUNAAN SEBARANG BAHAN YANG SUDAH.

4 TIDAK DIMAKLUMKAN, SAMA ADA BERTULIS ATAU SECARA LISAN, YANG DIPERLUKAN OLEH ANDA DARI MyDFZ ATAU MELALUI DARIPADA PERKHIDMATAN, UNTUK MEMBUAT APA-APA JAMINAN YANG TIDAK DITERBITKAN DENGAN DENGAN TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN INI. ANDA TELAH BERSETUJU BAHAWA MyDFZ, SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI, AFILIATI DAN PEMBERI LESEN, DAN PEGAWAI KAMI DAN YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT KAMI, WAKIL-WAKIL SYARIKAT DAN EJEN TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS ANDA UNTUK SEBARANG KEROSAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, KHUSUS ATAU EXEMPLARY, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEMALANGAN, PENGGUNAAN, DATA, PERLINDUNGAN ATAU KERUGIAN YANG TIDAK DISAHKAN (KECUALI JIKA MyDFZ TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT) ADALAH DARI:

i PENGGUNA UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN;

ii AKSES UNAUTHORIZED UNTUK ATAU BERKAITAN KEHILANGAN, RASUAH ATAU PERUBAHAN PENGENDALIAN DARIPADA ANDA, KANDUNGAN ATAU DATA;

iii PENYATA ATAU TINDAKAN PIHAK KETIGA ATAU PENGGUNA PLATFORM DIGITAL INDIVIDU, ATAU MENYEDIAKAN SEBARANG PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN DENGAN OPERASI PERKHIDMATAN;

iv TINDAKAN JUALAN ATAU PENGECUALIAN BERDASARKAN MAKLUMAT AKAUN ANDA DAN SEBARANG PERUBAHAN DAN PEMBERITAHUAN DIPERLUKAN ATAU;

v KEGAGALAN ANDA UNTUK MELINDUNGI KEROSAKAN SETELAH SELESAI ATAU AKSES-AKSES UNTUK MAKLUMAT AKAUN ANDA;

vi AKTA ATAU PENGECUALIAN SETIAP PIHAK KETIGA YANG MENGGUNAKAN PLATFORM DIGITAL DAN PERKHIDMATAN INI ATAU;

vii PENAMATAN AKAUN ANDA DENGAN MENERIMA SYARAT PERKHIDMATAN INI; ATAU

viii SEBARANG PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN DAN PLATFORM DIGITAL INI.

DIDALAM KEJADIAN ATAU PERISTIWA ATAU APA-APA YANG BERKAITAN DENGAN PLATFORM DIGITAL INI DAN PERKHIDMATAN KAMI, TANPA SEBARANG PAKSAAN ATAU ARAHAN DARIPADA KAMI DAN TANPA MENGUNDANG KEPADA UMUM YANG BERKAITAN SEKSYEN INI, ANDA BERSETUJU DENGAN RELA HATI UNTUK MELANTIK KAMI SEBAGAI PERANTARAAN BAGI MENILAI DAN MENASIHATKAN KERUGIAN ATAU TUNTUTAN, KEROSAKKAN ATAU KEHILANGAN YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TELAH DITETAPKAN DAN MAKANYA ANDA BERSETUJU BAHAWA KEWAJIBAN PIHAK KAMI UNTUK MEWAKILI ANDA DALAM SEMUA KEROSAKAN DAN KERUGIAN TIDAK MUNGKIN DALAM KEADAAN YANG MEMERLUKAN YANG BERNILAI (A) RM 100, ATAU (B) AGGREGAT DARI JUMLAH (ATAU JUMLAH BERKAITAN) DIBAYAR OLEH ANDA DALAM 6 BULAN DENGAN KADAR SEGERA, ADALAH MENJADI TUNTUTAN TERHADAP KAMI ATAU AFFILIATES KAMI. TIDAK DI DALAM PERKHIDMATAN INI (TERMASUK PEMBEBASAN PERUNTUKAN LIABILITI) DITERBITKAN UNTUK MENGECUALIAN ATAU HAD KETETAPAN KONDISI, WARANTI, KETETAPAN LAINNYA ATAU LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN SECARA TERSIRAT ATAU TERSURAT DENGAN TERHAD. BEBERAPA JURISDICTIONS TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN ATAU SYARAT-SYARAT TERTENTU ATAU PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN LIABILITI UNTUK KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG DISEBABKAN DENGAN TINDAKKAN WILLFUL, KECEMERLANGAN, PELANGGARAN KONTRAK ATAU PELAKSANAAN TERMA YANG TERLIBAT, ATAU KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT. SELANJUTNYA, HANYA LIABILITI DAN HAD-HAD YANG LAIN YANG KECUALI DI JURISDICTIONS KAN OLEH ANDA (JIKA ADA) AKAN DIKENAKAN KEPADA ANDA DAN LIABILITI KAMI TERHAD ATAU LIABILITY MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

PENYERAHAN

MyDFZ berhak, dengan budi bicara mutlak oleh pihak kami, untuk memindahkan, menyerah hak, memberikan hak atau berjanji dengan apa jua cara, apa-apa hak dan kewajipannya di bawah terma dan syarat platform digital ini dan penggunaan ini kepada anak syarikat, sekutu, pengganti atau mana-mana pihak ketiga , tanpa memberitahu anda atau menerima persetujuan anda. Anda tidak akan memindahkan, menyerahhakkan, mewakilkan, membuat sublesen atau berikrar dengan apa jua cara, mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat penggunaan platform digital dan perkhidmatan ini.

PAMPASAN

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memilihkan kami, ahli gabungan kami, wakil-wakil kami, pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan / atau pemberi lesen daripada pihak kami terhadap sebarang urusan berkenaan semua tuntutan, ganti rugi, obligasi, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam) yang timbul daripada:

1 Penggunaan perkhidmatan ini atau;

2 Pelanggaran terhadap terma dan syarat ini atau;

3 Pelanggaran Anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk tanpa batasan hak cipta, hak milik, publisiti atau hak privasi; termasuk semua tindakan yang diambil di bawah akaun anda.

Hak wakil, pemegang kewajipan wakil yang tidak berbahaya dan pemilik ganti rugi akan bertahan sekirannya berlaku sebarang penamatan terma dan syarat yang ditetapkan dan yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan ini.

HUKUM DAN BIDANG KUASA

Syarat-syarat platform digital dan perkhidmatan daripada kami adalah ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Malaysia, tanpa memberi kesan kepada sebarang prinsip konflik undang-undang. Sebarang pertikaian berkenaan dengan Laman Web atau syarat penggunaan ini adalah tertakluk kepada tempat eksklusif mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di Wilayah Persekutuan, Malaysia.

GENERAL

MyDFZ berhak untuk menghentikan atau mengubahsuai sebarang aspek perkhidmatan pada bila-bila masa. Syarat-syarat ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi, dan sebarang notis undang-undang lain yang diterbitkan oleh kami mengenai Perkhidmatan kami tersendiri, akan membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai perkhidmatan dan platform digital ciptaan kami. Jika mana-mana peruntukan terma dan syarat ini disifatkan tidak sah oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, bidang kuasa peruntukan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan yang berkaitan dengan terma dan syarat ini, yang sepatutnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada pengecualian dari apa-apa terma dan syarat ini dan ianya akan dianggap sebagai pengecualian selanjutnya atau berterusan bagi apa-apa tempoh atau apa-apa terma lain, dan kegagalan pihak untuk menegaskan apa-apa hak atau peruntukan di bawah terma-terma ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan itu.

KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Dengan menggunakan Laman Web kami iaitu www.mydfz.com.my anda bersetuju untuk memiliki semua rekod, termasuk polisi insurans, yang diberikan kepada anda dalam bentuk elektronik. Persetujuan ini, kecuali ditarik balik, terpakai kepada semua transaksi antara anda dan MyDFZ. Walau bagaimanapun, anda berhak menerima sebarang bentuk hubungan komunikasi daripada kami, termasuk polisi insurans, dalam bentuk kertas jika anda mahu dengan menarik balik persetujuan ini. Sekiranya anda menarik balik persetujuan untuk memberikan anda rekod dalam bentuk elektronik, anda akan dibekalkan dengan rekod dalam bentuk kertas. Untuk menarik balik persetujuan anda, anda mesti menghantar emel kepada kami di (care@mydfz.com.my) dengan baris subjek berikut “PERMOHONAN PENARIKKAN PERSETUJUAN.” Permulaan dan maklumat e-mel mesti termasuk nama, nombor polisi, tarikh efektif dan tamat tempoh polisi, tarikh efektif pengeluaran Anda dan sama ada Anda ingin (a) semua komunikasi menjadi dalam bentuk kertas dan (b) dasar insurans anda dihantar kepada anda dalam bentuk kertas. MyDFZ berhak untuk mengenakan bayaran sebanyak RM500.00 bagi penghantaran kertas polisi insurans, sebarang invois kertas ansuran dan sebarang pengesahan atau komunikasi polisi jika diminta oleh anda.